Γιαλός

Rate this item
(0 votes)

Ο Γιαλός είναι μια παραλία με βότσαλο και άμμο. Η παραλία είναι τεράστια σε μήκος και σε πλάτος. Η διαδρομή για να πας μέχρι την παραλία είναι λίγο κουραστική λόγω των συνεχόμενων στροφών με επιβλητική θέα όμως από ψηλά. Στα συν της παραλίας είναι το τεράστιο μήκος και πλάτος τα οποία εξασφαλίζουν στον επισκέπτη άνεση ακόμα και τον Αύγουστο. Υπάρχουν και 3 καντίνες (με δική τους εγκατάσταση η κάθε μια) αλλά όταν πήγαμε ήταν όλες κλειστές.

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

People in this conversation

Comments (1)

banner

Visit our Forum

join_now

Τυπώστε τα πάντα...στα πάντα

Stamp_Go_effect2

Τυπώστε τα έντυπα & τα ενδύματα της εταιρίας σας, προμηθευτήτε διαφημιστικά δώρα από την Stamp & Go σε προνομιακές τιμές.

Stamp & Go

Η καλύτερη πρόταση

kolima

Απλός, οικονομικός αλλά ολοκληρωμένος τρόπος εσωτερικής διαφήμισης.

Δείτε όλα τα πακέτα

Ύπνος | Φαγητό | Διασκέδαση ανά περιοχή

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 2.42 MB
Application afterRoute: 0.038 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.190 seconds, 5.11 MB
Application afterRender: 0.898 seconds, 9.14 MB

Χρήση Μνήμης

9659784

284 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 147)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=230
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=2
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=230)
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_tags'
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=230
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 230
 17. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 230
 18. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=230
 19. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 20. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 21. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='230'
 22. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='230'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 24. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(230)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 25. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 26. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 27. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 28. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 29. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1') AS x
 30. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 31. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2021-04-13 09:54:57' )
 32. SELECT `name`, `created_by`
    FROM (SELECT `name`, `created_by`, `created`
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '230'
    AND `created_by` <> '0'
    AND `created_by` <> ''
    GROUP BY `created_by`
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10) AS x
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10
 33. SELECT *
    FROM jos_komento_comments
    WHERE id = '221'
 34. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '230'
    AND `lft` BETWEEN '7'
    AND '8'
    AND `lft` != '7'
 35. SELECT *
    FROM jos_komento_comments
    WHERE id = '221'
 36. SELECT COUNT(`parent`.`id`)-1 AS `depth`
    FROM `jos_komento_comments` AS `node`
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS `parent`
    ON parent.component = node.component
    AND node.cid = parent.cid
    WHERE `node`.`component` = 'com_k2'
    AND `node`.`cid` = '230'
    AND `node`.`id` = '221'
    AND `node`.`lft` BETWEEN `parent`.`lft`
    AND `parent`.`rgt`
    GROUP BY `node`.`id`
 37. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_actions`
    WHERE `type` = 'likes'
    AND `comment_id` = '221'
 38. SELECT *
    FROM `jos_komento_uploads`
    WHERE `uid` = '221'
    ORDER BY `created`
 39. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (230)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 40. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2021-04-13 09:54:57' )
 41. SELECT `name`, `created_by`
    FROM (SELECT `name`, `created_by`, `created`
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '230'
    AND `created_by` <> '0'
    AND `created_by` <> ''
    GROUP BY `created_by`
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10) AS x
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10
 42. SELECT *
    FROM jos_komento_comments
    WHERE id = '221'
 43. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '230'
    AND `lft` BETWEEN '7'
    AND '8'
    AND `lft` != '7'
 44. SELECT COUNT(`parent`.`id`)-1 AS `depth`
    FROM `jos_komento_comments` AS `node`
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS `parent`
    ON parent.component = node.component
    AND node.cid = parent.cid
    WHERE `node`.`component` = 'com_k2'
    AND `node`.`cid` = '230'
    AND `node`.`id` = '221'
    AND `node`.`lft` BETWEEN `parent`.`lft`
    AND `parent`.`rgt`
    GROUP BY `node`.`id`
 45. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_actions`
    WHERE `type` = 'likes'
    AND `comment_id` = '221'
 46. SELECT *
    FROM `jos_komento_uploads`
    WHERE `uid` = '221'
    ORDER BY `created`
 47. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.id != 230
    AND i.published = 1
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2021-04-13 09:54:57' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2021-04-13 09:54:57' )
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND i.created_by = 62
    AND i.created_by_alias=''
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 48. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 49. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(234,233,232,231,228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 50. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (17)
    AND itemID!=230
 51. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 230
    AND catid=2
    AND ordering > 18
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-04-13 09:54:57' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-04-13 09:54:57' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 52. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(231)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 53. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 230
    AND catid=2
    AND ordering < 18
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-04-13 09:54:57' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-04-13 09:54:57' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 54. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(228)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 55. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 147 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 56. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,35,260,199,205,43,167,196,287,286,188,187,220,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 57. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=76
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 58. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,7,12,16,20,24,28,123,32,36,40,44,48,77,97,118,131,135,140,144,149,155,162,169,175,176)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 59. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 60. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 61. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 62. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 63. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=4
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 64. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=5
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 65. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=6
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 66. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=52
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 67. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=64
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 68. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=122
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 69. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 70. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 71. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 72. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 73. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=8
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 74. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=9
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 75. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=10
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 76. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=53
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 77. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=65
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 78. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=107
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 79. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=109
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 80. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=111
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 81. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 82. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 83. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 84. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 85. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=13
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 86. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=14
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 87. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=15
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 88. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 89. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=66
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 90. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 91. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 92. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 93. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 94. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=17
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 95. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=18
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 96. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=19
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 97. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=55
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 98. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=67
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 99. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 100. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 101. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 102. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 103. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=21
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 104. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=22
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 105. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=23
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 106. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=56
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 107. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=68
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 108. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 109. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 110. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 111. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 112. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=25
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 113. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=26
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 114. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=27
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 115. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=57
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 116. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=69
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 117. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 118. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 119. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 120. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 121. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=29
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 122. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=30
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 123. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=31
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 124. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=58
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 125. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=70
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 126. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 127. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,125,126,127,128,129,124)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 128. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 129. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(124,125,126,127,128,129,130)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 130. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=124
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 131. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=125
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 132. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=126
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 133. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=127
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 134. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=128
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 135. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=129
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 136. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=130
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 137. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 138. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 139. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 140. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 141. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=33
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 142. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=34
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 143. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=35
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 144. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=59
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 145. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=72
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 146. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 147. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 148. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 149. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 150. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=37
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 151. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=38
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 152. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=39
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 153. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=60
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 154. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=73
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 155. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 156. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 157. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 158. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 159. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=41
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 160. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=42
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 161. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=43
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 162. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=61
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 163. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=71
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 164. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 165. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 166. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 167. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 168. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=45
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 169. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=46
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 170. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=47
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 171. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=62
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 172. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=74
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 173. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 174. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 175. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 176. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 177. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=49
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 178. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=50
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 179. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=51
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 180. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=63
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 181. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=75
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 182. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 183. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 184. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 185. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 186. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=78
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 187. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=79
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 188. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=80
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 189. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=81
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 190. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=82
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 191. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=168
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 192. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 193. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 194. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 195. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 196. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=98
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 197. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=99
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 198. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=100
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 199. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=101
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 200. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=102
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 201. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 202. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 203. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 204. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 205. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=119
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 206. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=120
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 207. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=121
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 208. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 209. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(133,132,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 210. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 211. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(132,133,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 212. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=132
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 213. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=133
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 214. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=134
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 215. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=179
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 216. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 217. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 218. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 219. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 220. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=136
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 221. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=137
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 222. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=138
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 223. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=139
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 224. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 225. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 226. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 227. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 228. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=141
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 229. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=142
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 230. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=143
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 231. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 232. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 233. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 234. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 235. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=145
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 236. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=146
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 237. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=147
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 238. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 239. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 240. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 241. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 242. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=150
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 243. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=151
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 244. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=152
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 245. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=153
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 246. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=154
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 247. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 248. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 249. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 250. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 251. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=156
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 252. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=157
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 253. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=158
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 254. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=159
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 255. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=160
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 256. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=161
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 257. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 258. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 259. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 260. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 261. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=163
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 262. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=164
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 263. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=165
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 264. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=166
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 265. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=167
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 266. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 267. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 268. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 269. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 270. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=170
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 271. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 272. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 273. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 274. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 275. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=178
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 276. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 277. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 278. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 279. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 280. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=177
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 281. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 282. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 283. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 284. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(166,147)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα