Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 13:02

Melivaro

WRITTEN_BY  Administrator
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • Περιοχή: Τσουκαλάδες
 • Υπεύθυνος: Julie Neveu Fouros
 • Τηλ.1: ---------------------------------------
 • Fax: ---------------------------------------
 • Κιν.: +30 6937693178
 • e-mail: ---------------------------------------
Last modified on Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 13:02

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
terms and condition.

People in this conversation

Comments (1)

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.148 seconds, 2.43 MB
Application afterRoute: 0.200 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.626 seconds, 5.12 MB
Application afterRender: 1.045 seconds, 8.87 MB

Χρήση Μνήμης

9381776

63 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=223
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(223)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=106
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(106)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=114
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(114)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 15. SELECT *
    FROM jos_k2_tags AS tags
    WHERE tags.published=1
    AND tags.id IN (SELECT tagID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE itemID=223)
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_extra_fields
    WHERE published=1
    AND id IN (20,19,4,5,6,17,18,7)
    ORDER BY ordering ASC
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,19,4,5,6,17,18,7)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_extra_fields'
 18. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=223
 19. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 223
 20. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 223
 21. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(62)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 23. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 24. SELECT image
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=223
 26. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 27. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 28. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='223'
 29. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='223'
 30. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(223)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 31. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(223)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 32. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 33. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 34. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 35. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 36. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (223)
    AND x.published = '1') AS x
 37. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (223)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 38. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2021-04-13 09:46:07' )
 39. SELECT `name`, `created_by`
    FROM (SELECT `name`, `created_by`, `created`
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '223'
    AND `created_by` <> '0'
    AND `created_by` <> ''
    GROUP BY `created_by`
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10) AS x
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10
 40. SELECT *
    FROM jos_komento_comments
    WHERE id = '281'
 41. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '223'
    AND `lft` BETWEEN '9'
    AND '10'
    AND `lft` != '9'
 42. SELECT *
    FROM jos_komento_comments
    WHERE id = '281'
 43. SELECT COUNT(`parent`.`id`)-1 AS `depth`
    FROM `jos_komento_comments` AS `node`
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS `parent`
    ON parent.component = node.component
    AND node.cid = parent.cid
    WHERE `node`.`component` = 'com_k2'
    AND `node`.`cid` = '223'
    AND `node`.`id` = '281'
    AND `node`.`lft` BETWEEN `parent`.`lft`
    AND `parent`.`rgt`
    GROUP BY `node`.`id`
 44. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_actions`
    WHERE `type` = 'likes'
    AND `comment_id` = '281'
 45. SELECT *
    FROM `jos_komento_uploads`
    WHERE `uid` = '281'
    ORDER BY `created`
 46. SELECT x.*, COUNT(y.id) - 1 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS y
    ON x.component = y.component
    AND x.cid = y.cid
    AND x.lft BETWEEN y.lft
    AND y.rgt
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (223)
    AND x.published = '1'
    GROUP BY x.id
    ORDER BY x.lft ASC
    LIMIT 0,10
 47. INSERT INTO `jos_komento_captcha` ( `created` )
    VALUES ( '2021-04-13 09:46:07' )
 48. SELECT `name`, `created_by`
    FROM (SELECT `name`, `created_by`, `created`
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '223'
    AND `created_by` <> '0'
    AND `created_by` <> ''
    GROUP BY `created_by`
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10) AS x
    ORDER BY `created` DESC
    LIMIT 10
 49. SELECT *
    FROM jos_komento_comments
    WHERE id = '281'
 50. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_comments`
    WHERE `component` = 'com_k2'
    AND `cid` = '223'
    AND `lft` BETWEEN '9'
    AND '10'
    AND `lft` != '9'
 51. SELECT COUNT(`parent`.`id`)-1 AS `depth`
    FROM `jos_komento_comments` AS `node`
    INNER JOIN `jos_komento_comments` AS `parent`
    ON parent.component = node.component
    AND node.cid = parent.cid
    WHERE `node`.`component` = 'com_k2'
    AND `node`.`cid` = '223'
    AND `node`.`id` = '281'
    AND `node`.`lft` BETWEEN `parent`.`lft`
    AND `parent`.`rgt`
    GROUP BY `node`.`id`
 52. SELECT COUNT(1)
    FROM `jos_komento_actions`
    WHERE `type` = 'likes'
    AND `comment_id` = '281'
 53. SELECT *
    FROM `jos_komento_uploads`
    WHERE `uid` = '281'
    ORDER BY `created`
 54. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 223
    AND catid=106
    AND ordering > 2
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-04-13 09:46:07' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-04-13 09:46:07' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 55. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(160)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 56. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 223
    AND catid=106
    AND ordering < 2
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-04-13 09:46:07' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-04-13 09:46:07' )
    AND access<=0
    AND trash=0
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 57. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 58. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 208 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 59. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,199,205,43,167,196,287,286,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 60. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 61. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 62. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 63. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(166,208)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα