Εστιατόρια

Εστιατόρια (1)

Rate this item
(9 votes)

Additional Info

 • Περιοχή Νυδρί
 • Υπεύθυνος
 • Τηλ.1 +30 26450 93102
 • Fax -------------------------------------
 • Κιν. -------------------------------------
 • e-mail -------------------------------------
banner

Visit our Forum

join_now

Ύπνος | Φαγητό | Διασκέδαση ανά περιοχή

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.097 seconds, 2.43 MB
Application afterRoute: 0.128 seconds, 3.10 MB
Application afterDispatch: 0.295 seconds, 4.83 MB
Application afterRender: 0.995 seconds, 8.80 MB

Χρήση Μνήμης

9306128

278 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM jos_session  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1550644487  
    AND TIME < 1550646000
 3. INSERT INTO jos_vvcounter_logs (TIME, visits, guests, members, bots)  
    VALUES ( 1550646000, 1, 1, 0, 0 )
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 172)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,2,3,4,5,6,7,8,9,10,131,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,133,132,125,126,127,128,91,92,93,94,95,134,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,129,111,136,114,135,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,179,175,176,177,178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 11. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '54'
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(54)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 13. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '114'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(114)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 15. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_k2'
 16. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 17. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '54'
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(54)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 19. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '114'
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(114)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 21. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 22. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2019-02-20 07:00:51' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2019-02-20 07:00:51' )
    AND c.id IN (54)
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 62
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(22)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 24. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(54)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '54'
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(54)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '114'
 28. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(114)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 29. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 30. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2019-02-20 07:00:51' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2019-02-20 07:00:51' )
    AND c.id IN (54)
 31. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=54
    LIMIT 0, 1
 32. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(54)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 33. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id=114
    LIMIT 0, 1
 34. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(114)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 35. SELECT *
    FROM jos_k2_extra_fields
    WHERE published=1
    AND id IN (20,19,4,5,6,17,18,7)
    ORDER BY ordering ASC
 36. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,19,4,5,6,17,18,7)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_extra_fields'
 37. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 22
 38. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 22
 39. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE published=1
    AND itemID=22
 40. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 41. SELECT a.*, c.alias AS category_alias
    FROM `jos_k2_items` AS a
    LEFT JOIN `jos_k2_categories` AS c
    ON c.id = a.catid
    WHERE a.id='22'
 42. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(22)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_items'
 43. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(22)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 44. SELECT `id`
    FROM `jos_komento_mailq`
    WHERE `status` = 0
    ORDER BY `created` ASC
    LIMIT 5
 45. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_komento'
 46. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='29'
    AND `type`='usergroup'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 47. SELECT *
    FROM `jos_komento_acl`
    WHERE `cid`='0'
    AND `type`='user'
    AND `component`='com_k2'
    ORDER BY `id`
 48. SELECT COUNT(1)
    FROM (SELECT x.*, 0 AS depth
    FROM `jos_komento_comments` AS x
    WHERE x.component = 'com_k2'
    AND x.cid IN (22)
    AND x.published = '1') AS x
 49. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 172 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 50. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,35,260,199,205,43,167,196,287,286,220,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 51. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=76
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 52. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,7,12,16,20,24,28,123,32,36,40,44,48,77,97,118,131,135,140,144,149,155,162,169,175,176)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 53. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 54. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 55. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=3
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 56. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,5,6,52,64,122)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 57. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=4
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 58. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=5
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 59. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=6
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 60. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=52
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 61. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=64
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 62. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=122
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 63. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 64. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 65. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=7
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 66. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(8,9,10,53,65,107,109,111)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 67. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=8
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 68. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=9
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 69. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=10
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 70. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=53
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 71. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=65
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 72. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=107
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 73. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=109
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 74. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=111
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 75. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 76. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 77. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=12
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 78. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,54,66)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 79. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=13
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 80. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=14
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 81. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=15
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 82. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=54
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 83. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=66
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 84. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 85. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 86. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=16
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 87. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(17,18,19,55,67)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 88. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=17
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 89. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=18
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 90. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=19
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 91. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=55
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 92. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=67
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 93. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 94. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 95. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=20
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 96. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21,22,23,56,68)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 97. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=21
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 98. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=22
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 99. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=23
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 100. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=56
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 101. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=68
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 102. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 103. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 104. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=24
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 105. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25,26,27,57,69)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 106. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=25
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 107. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=26
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 108. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=27
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 109. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=57
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 110. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=69
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 111. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 112. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 113. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 114. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(29,30,31,58,70)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 115. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=29
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 116. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=30
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 117. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=31
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 118. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=58
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 119. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=70
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 120. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 121. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(130,125,126,127,128,129,124)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 122. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=123
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 123. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(124,125,126,127,128,129,130)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 124. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=124
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 125. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=125
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 126. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=126
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 127. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=127
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 128. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=128
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 129. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=129
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 130. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=130
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 131. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 132. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 133. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=32
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 134. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(33,34,35,59,72)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 135. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=33
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 136. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=34
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 137. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=35
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 138. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=59
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 139. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=72
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 140. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 141. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 142. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=36
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 143. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(37,38,39,60,73)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 144. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=37
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 145. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=38
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 146. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=39
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 147. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=60
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 148. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=73
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 149. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 150. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 151. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=40
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 152. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41,42,43,61,71)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 153. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=41
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 154. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=42
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 155. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=43
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 156. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=61
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 157. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=71
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 158. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 159. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 160. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=44
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 161. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(45,46,47,62,74)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 162. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=45
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 163. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=46
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 164. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=47
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 165. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=62
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 166. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=74
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 167. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 168. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 169. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=48
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 170. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,50,51,63,75)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 171. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=49
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 172. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=50
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 173. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=51
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 174. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=63
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 175. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=75
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 176. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 177. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 178. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=77
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 179. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(78,79,80,81,82,168)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 180. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=78
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 181. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=79
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 182. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=80
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 183. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=81
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 184. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=82
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 185. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=168
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 186. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 187. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 188. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=97
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 189. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,99,100,101,102)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 190. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=98
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 191. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=99
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 192. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=100
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 193. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=101
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 194. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=102
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 195. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 196. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 197. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=118
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 198. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(119,120,121)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 199. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=119
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 200. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=120
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 201. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=121
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 202. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 203. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(133,132,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 204. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=131
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 205. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(132,133,134,179)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 206. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=132
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 207. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=133
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 208. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=134
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 209. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=179
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 210. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 211. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 212. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=135
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 213. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(136,137,138,139)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 214. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=136
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 215. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=137
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 216. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=138
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 217. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=139
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 218. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 219. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 220. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=140
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 221. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(141,142,143)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 222. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=141
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 223. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=142
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 224. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=143
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 225. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 226. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 227. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=144
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 228. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(145,146,147)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 229. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=145
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 230. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=146
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 231. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=147
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 232. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 233. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 234. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=149
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 235. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(150,151,152,153,154)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 236. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=150
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 237. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=151
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 238. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=152
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 239. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=153
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 240. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=154
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 241. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 242. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 243. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=155
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 244. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(156,157,158,159,160,161)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 245. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=156
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 246. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=157
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 247. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=158
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 248. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=159
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 249. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=160
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 250. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=161
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 251. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 252. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 253. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=162
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 254. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(163,164,165,166,167)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 255. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=163
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 256. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=164
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 257. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=165
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 258. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=166
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 259. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=167
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 260. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 261. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 262. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=169
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 263. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(170)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 264. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=170
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 265. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 266. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 267. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=175
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 268. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(178)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 269. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=178
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 270. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 271. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 272. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=176
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY ordering
 273. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(177)
     
    AND jf_content.reference_table='k2_categories'
 274. SELECT *
    FROM jos_k2_categories  
    WHERE parent=177
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 275. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 276. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 277. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 278. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(172)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα