Η επιχείρηση σας θα καταχωρηθεί στον κατάλογο αφού συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία και ελεγχθούν από την ομάδα του All About Lefkada.


Τα πεδία με * είναι απαραίτητα. - Fields marked with * are required.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφία επιχείρησης
 

Παρακαλώ εισάγετε τον παρακάτω κωδικό ασφάλειας:
...

 

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.138 seconds, 2.43 MB
Application afterRoute: 0.166 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.226 seconds, 3.89 MB
Application afterRender: 0.499 seconds, 7.77 MB

Χρήση Μνήμης

8224960

20 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 5. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 203)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SELECT *
    FROM  `jos_aicontactsafe_config`
 8. SELECT *
    FROM jos_aicontactsafe_profiles
    WHERE ( id = 4
    AND published = 1 ) OR set_default = 1
    ORDER BY set_default
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4,3)
     
    AND jf_content.reference_table='aicontactsafe_profiles'
 10. SELECT *
    FROM jos_aicontactsafe_fields
    WHERE published = 1
    AND id IN ( 9,11,10,12,13,3,14,2,8,15,7,6 )
    ORDER BY ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(7,8,9,10,11,12,13,15,2,3,14,6)
     
    AND jf_content.reference_table='aicontactsafe_fields'
 12. SELECT *
    FROM jos_aicontactsafe_contactinformations
    WHERE profile_id = 4
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(19,20,21,22,23,24)
     
    AND jf_content.reference_table='aicontactsafe_contactinformations'
 14. SELECT config_value
    FROM `jos_aicontactsafe_config`
    WHERE `config_key` = 'use_SqueezeBox'
 15. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 203 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 16. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,260,199,205,43,167,196,287,286,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 17. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(171,203)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα