Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 
Ζητήστε προσφορά για σχεδιασμό ιστοσελίδας και επωφεληθείτε από 1 χρόνο δωρεάν διαφήμιση τον πρώτο χρόνο και έκπτωση τα επόμενα 2 χρόνια.

Πακέτα Και τιμές

Free
Χωρίς χρέωση
Χωρίς λήξη
Χαρακτηριστικά
Απλή καταχώρηση
Η επιχείρηση καταχωρείται στην κατηγορία που την αντιπροσωπεύει και η επικοινωνία γίνεται μέσω της ιστοσελίδσς All About Lefkada.
Sign Up to get access now!
Basic
40€
Συνδρομή για12 Μήνες
Χαρακτηριστικά
Banner
Banner στην αντίστοιχη κατηγορία με link που οδηγεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης
Sign Up to get access now!
Pro
70€
Συνδρομή για12 Μήνες
Χαρακτηριστικά
⊕Banner⊕
Banner στην πρώτη σελίδα του All About Lefkada με link που οδηγεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης
Sign Up to get access now!
Enterprise
150€
Συνδρομή για12 Μήνες
Χαρακτηριστικά
Εσωτερική Ιστοσελίδα
Πλήρης παρουσίαση της επιχείρησης με κείμενο και Photo Gallery (δυνατότητα μεγένθυσης φωτογραφιών), φόρμα επικοινωνίας και χάρτη με την τοποθεσία της επιχείρησης, σχόλια επισκεπτών.
Sign Up to get access now!
Advanced
60€
Συνδρομή για1 Μήνα
Χαρακτηριστικά
Παρουσίαση στην πρώτη σελίδα
Παρουσίαση με κείμενο και φωτογραφία στην πρώτη σελίδα του All About Lefkada.
Sign Up to get access now!

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.73 MB
Application afterInitialise: 0.375 seconds, 2.43 MB
Application afterRoute: 0.566 seconds, 3.09 MB
Application afterDispatch: 0.868 seconds, 4.39 MB
Application afterRender: 1.696 seconds, 8.31 MB

Χρήση Μνήμης

8792088

20 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM jos_session  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1643006818  
    AND TIME < 1643007600
 3. INSERT INTO jos_vvcounter_logs (TIME, visits, guests, members, bots)  
    VALUES ( 1643007600, 7, 7, 0, 0 )
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 205)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  , ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    LEFT JOIN jos_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    WHERE a.id = 105
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-01-24 07:02:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-01-24 07:02:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(105)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(105)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='105'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT *
    FROM jos_komento_configs
    WHERE component = 'com_content'
 15. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 205 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 16. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(195,275,260,199,205,43,167,196,287,286,136,302)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 17. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,51,173,1,52,178,24,172,174,166,175,214,186,215,177,219,225,185,179,217,202,218,171,216,220,221,223,222,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,147,187,189,196,148,208,193,213,206,207,203,149,205,191,165,180,182,190,224)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(185,205)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα